12. צום י' בטבט 2017

צום י' בטבת 2017

צום י' בטבת 2017 יתרחש השנה בתאריך 28.12.2017 ביום חמישי 
ראו פרטים מדוייקים צום 10 בטבת

קישורים

חגים